• Artikel 36 Rechtsvordering (36 Rv)

  Wraking

  1. Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

  Toelichting

  Wat is wraking?

  Wraking is in feite het verzoek tot vervanging van een rechter. Iedere partij heeft recht op een onpartijdige rechter. Als er redenen aan de onpartijdigheid te twijfelen, kan je de rechter wraken. Daarvoor kan een wrakingsverzoek worden ingediend. Als het wrakingsverzoek slaagt, word een rechter vervangen. Wraking wordt geregeld in artikel 36 tot 41 Rv.

  Verzoek tot wraking

  Het verzoek tot wraking moet worden ingediend op het moment dat je twijfelt aan de onpartijdigheid van een rechter. Als er feiten of omstandigheden zijn waardoor er sprake is van partijdigheid of de schijn van partijdigheid van een rechter, is een wrakingsverzoek gerechtvaardigd. Na een verzoek tot wraking wordt de behandeling van de zaak geschorst.

  In het verzoek moet duidelijk staan waarom de rechter partijdig zou zijn. Bijvoorbeeld omdat de rechter een van de partijen persoonlijk kent, of eerder contact met een van de partijen heeft gehad. Ook kunnen nevenfuncties van een rechter aanleiding zijn. Een rechter kan ook de schijn van partijdigheid wekken door bepaalde uitspraken.

  In beginsel moet een verzoek tot wraking schriftelijk worden ingediend, voor het begin van de zitting. Een rechter wraken kan ook mondeling, tijdens de zitting.

  Behandeling van het verzoek

  Als er een wrakingsverzoek is ingediend, wordt het verzoek zo spoedig mogelijk ter terechtzitting behandeld. Het verzoek wordt behandeld door een meervoudige kamer, waarin de gewraakte rechter geen zitting heeft. De meervoudige kamer wordt ook wel de wrakingskamer genoemd. De wrakingskamer beslist zo spoedig mogelijk over het wrakingsverzoek. De wrakingskamer bekijkt, aan de hand van de feiten en omstandigheden, of er sprake is van partijdigheid van een rechter. Maar ook als (slechts) sprake is van de schijn van partijdigheid zal het wrakingsverzoek worden toegewezen. In dat geval wordt de gewraakte rechter vervangen.

  Geen bezwaar of beroep

  Tegen de beslissing van de wrakingskamer kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het is wel mogelijk de wrakingskamer of een lid daarvan te wraken, als een partij denkt dat deze niet onpartijdig is.

  Berusten

  Een rechter van wie wraking is verzocht, kan in zijn wraking berusten. Dan hoeft het wrakingsverzoek niet inhoudelijk te worden behandeld door een wrakingskamer. In dat geval zal de rechter worden vervangen door een andere rechter.

  Verschonen

  Ook kan een rechter een verzoek indienen zich te mogen verschonen. Dit betekent dat de rechter dan vraagt om een vervanger.