• Artikel 80 Rechtsvordering (80 Rv)

    Bijstand of vertegenwoordiging

    1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, kunnen zij zich laten bijstaan of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.
    2. De kantonrechter kan van een gemachtigde overlegging van een schriftelijke volmacht verlangen.
    3. Het tweede lid is niet van toepassing op advocaten en deurwaarders.
    4. Partijen worden geacht tot aan het eindvonnis bij de gemachtigde woonplaats te hebben gekozen, tenzij zij hebben verklaard een andere woonplaats te hebben gekozen.