• Artikel 280 Rechtsvordering (280 Rv)

    Schakelbepaling

    1. In zaken waarin de indiening van het verzoekschrift niet door een advocaat behoeft te geschieden, zijn de artikelen 80 en 81 van overeenkomstige toepassing.