• Artikel 188 Rechtsvordering (188 Rv)

    Beslissing rechter

    1. Indien de rechter het verzoek toestaat, bepaalt hij de plaats, de dag en het uur waarop het voorlopig getuigenverhoor zal plaatshebben en de dag waarop uiterlijk de verzoeker een afschrift van het verzoekschrift, indien dit nog niet is toegezonden, en van de beschikking aan de wederpartij, zo die bekend is, moet doen toekomen.
    2. Voor zover het verzoek wordt toegewezen, is geen hogere voorziening toegelaten.