• Artikel 247 Rechtsvordering (247 Rv)

    Ambtshalve doorhaling

    1. Indien geen van partijen er, na in de gelegenheid te zijn gesteld zich daarover uit te laten, blijk van geeft het geding te willen voortzetten, kan de zaak ook ambtshalve op de rol worden doorgehaald.