• Artikel 129 Rechtsvordering (129 Rv)

    Eis verminderen

    1. Zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, kan de eiser te allen tijde zijn eis verminderen.