• Artikel 413 Rechtsvordering (413 Rv)

    Bescheiden

    1. Partijen zijn gehouden de bescheiden, waarop zij zich beroepen, elkander over en weer mede te delen in afschrift of door nederlegging van het oorspronkelijke ter griffie gedurende tenminste drie dagen.