• Artikel 390 Rechtsvordering (390 Rv)

    Beschikking herroepen

    1. Een beschikking kan op verzoek van de oorspronkelijke verzoeker of van een belanghebbende worden herroepen op de gronden genoemd in artikel 382, tenzij de aard van de beschikking zich daartegen verzet.