• Artikel 27 Rechtsvordering (27 Rv)

  Terechtzitting openbaar

  1. De terechtzitting is openbaar. De rechter kan evenwel gehele of gedeeltelijke behandeling met gesloten deuren of slechts met toelating van bepaalde personen bevelen:
   1. in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
   2. in het belang van de veiligheid van de Staat,
   3. indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of
   4. indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.
  2. Indien iemand op een terechtzitting de orde verstoort, kan de rechter hem laten verwijderen.