• Artikel 163 Rechtsvordering (163 Rv)

    Getuigenverklaring

    1. Een getuigenverklaring kan slechts als bewijs dienen, voor zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten.