• Artikel 249 Rechtsvordering (249 Rv)

    Afstand van instantie

    1. Zolang de gedaagde niet voor antwoord heeft geconcludeerd, kan de eiser afstand doen van de instantie.
    2. De eiser is verplicht de proceskosten van de gedaagde te betalen.
    3. Artikel 248 is van overeenkomstige toepassing.