• Artikel 230 Rechtsvordering (230 Rv)

  Inhoud vonnis

  1. Het vonnis vermeldt:
   1. de namen en de woonplaats van de partijen, en de namen van hun gemachtigden of advocaten;
   2. het verloop van het geding;
   3. de slotsom van de dagvaarding en de conclusies van partijen;
   4. de slotsom van de conclusie van het openbaar ministerie in de gevallen waarin het is gehoord;
   5. de gronden van de beslissing, waaronder begrepen de feiten waarop de beslissing rust;
   6. de beslissing;
   7. de naam van de rechter of, bij een meervoudige kamer, de namen van de rechters door wie het vonnis is gewezen;
   8. de dag van de uitspraak.
  2. Indien tegen de gedaagde of, bij meer gedaagden, tegen hen allen verstek is verleend en de vorderingen van de eiser geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, kan ten aanzien van de ingevolge het eerste lid onder a, c, e en f te vermelden gegevens worden volstaan met verwijzing naar een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het exploot van dagvaarding waarop het vonnis wordt gesteld of dat aan het vonnis wordt gehecht.
  3. Het vonnis wordt door de rechter, of, bij een meervoudige kamer, door de voorzitter en de griffier ondertekend. Het vonnis kan ook worden ondertekend door de rechter die het uitspreekt.