• Artikel 134 Rechtsvordering (134 Rv)

    Pleidooien

    1. Voordat de rechter over de zaak beslist, wordt aan partijen desverlangd gelegenheid geboden voor pleidooien. Indien partijen op een terechtzitting op de voet van artikel 131 hun standpunt in voldoende mate mondeling hebben kunnen uiteenzetten, kan de rechter bepalen dat geen gelegenheid zal worden gegeven voor pleidooien.
    2. Indien de pleidooien op de bepaalde dag niet plaatsvinden, wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, geen nieuwe dag voor pleidooien bepaald.
    3. Partijen mogen hun eigen zaak bepleiten.
    4. De rechter kan bepalen dat partijen bij de pleidooien in persoon aanwezig moeten zijn.