• Artikel 408a Rechtsvordering (408a Rv)

  Enkelvoudige kamer

  1. Alle zaken worden ingeschreven ter rolle van de enkelvoudige kamer en door haar behandeld.
  2. De enkelvoudige kamer verwijst de zaak naar de meervoudige kamer:
   1. wanneer pleidooi wordt gevraagd, tenzij volstaan zal worden met het overleggen van schriftelijke toelichtingen
   2. wanneer recht op de stukken wordt verzocht
   3. steeds wanneer zij verwijzing wenselijk acht.
  3. Is volstaan met het overleggen van schriftelijke toelichtingen, dan vindt verwijzing plaats wanneer arrest wordt gevraagd.
  4. Vervallen.
  5. Voor de toepassing van de artikelen 412, tweede lid, 417 en 418, eerste lid geldt de schriftelijke toelichting als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en in het derde lid als pleidooi.