• Artikel 428a Rechtsvordering (428a Rv)

    Schakelbepaling

    1. Voor zover uit deze afdeling niet anders voortvloeit, is artikel 284 van overeenkomstige toepassing.