• Artikel 52 Rechtsvordering (52 Rv)

    Curatoren en bewindvoerders

    1. Ten aanzien van curatoren in een faillissement, bewindvoerders in een surséance van betaling dan wel in een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen geschiedt de betekening aan het kantoor, de persoon of de woonplaats van een van hen.