• Artikel 250 Rechtsvordering (250 Rv)

  Vereisten afstand doen

  1. Afstand van instantie wordt gedaan bij akte ter rolle.
  2. Indien de afstand door een advocaat of een gemachtigde wordt gedaan, legt deze een hem daartoe door de eiser verstrekte bijzondere volmacht over.
  3. Door afstand van instantie worden partijen van rechtswege hersteld in de toestand als ware het geding niet in deze instantie aanhangig geweest, onverminderd het bepaalde in artikel 316, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
  4. Ter zake van de betaling van de kosten vaardigt de rechter op verlangen van de gedaagde een bevelschrift uit. Het bevelschrift is uitvoerbaar bij voorraad.
  5. Nadat hij de kosten heeft betaald, kan de eiser de vordering opnieuw instellen.