• Artikel 252 Rechtsvordering (252 Rv)

    Kosten vervallen instantie

    1. De kosten van de vervallen instantie worden van rechtswege gecompenseerd. De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, een partij geheel of gedeeltelijk in de kosten veroordelen.
    2. Artikel 248 is van overeenkomstige toepassing.