• Artikel 287 Rechtsvordering (287 Rv)

    Toepassing artikel 230

    1. Op een beschikking is artikel 230, eerste en derde lid, van overeenkomstige toepassing.
    2. Indien het verzoekschrift rechtstreeks aan de voorzieningenrechter ter hand is gesteld en de voorzieningenrechter toewijzend op het verzoek beschikt, is ook artikel 230, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.