• Artikel 386 Rechtsvordering (386 Rv)

    Geen schorsende werking

    1. De vordering tot herroeping schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. De rechter die over de herroeping oordeelt, kan evenwel, desgevorderd, bij voorlopige voorziening de tenuitvoerlegging schorsen.