• Boek 2 Artikel 55 (2:55 BW)

  Aansprakelijkheid leden

  1. Zij die bij de ontbinding leden waren, of minder dan een jaar te voren hebben opgehouden leden te zijn, zijn tegenover de rechtspersoon naar de in de statuten aangegeven maatstaf voor een tekort aansprakelijk; wordt een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij ontbonden door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, dan wordt de termijn van een jaar niet van de dag der ontbinding, maar van de dag der faillietverklaring gerekend. De statuten kunnen een langere termijn dan een jaar vaststellen.
  2. Bevatten de statuten niet een maatstaf voor ieders aansprakelijkheid, dan zijn allen voor gelijke delen aansprakelijk.
  3. Kan op een of meer van de leden of oud-leden het bedrag van zijn aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden en oud-leden, ieder naar evenredigheid van zijn aandeel, aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid bestaat ook, indien de vereffenaars afzien van verhaal op een of meer leden of oud-leden, op grond dat door de uitoefening van het verhaalsrecht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen. Indien de vereffening geschiedt onder toezicht van personen, door de wet met dat toezicht belast, kunnen de vereffenaars van dat verhaal slechts afzien met machtiging van deze personen.
  4. De aansprakelijke leden en oud-leden zijn gehouden tot onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd met 50 ten honderd, of zoveel minder als de vereffenaars voldoende achten, tot voorlopige dekking van een nadere omslag voor de kosten van invordering en van het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven aan hun verplichting te voldoen.
  5. Een lid of oud-lid is niet bevoegd tot verrekening van zijn schuld uit hoofde van dit artikel.

  Toelichting

  Als de rechtspersoon wordt ontbonden, kan dit worden gevolgd met vereffening. Lid 1 van dit artikel gaat over het tekort dat bestaat bij die vereffening. De leden en de oudleden zijn aansprakelijk tegenover de rechtspersoon. De schuldeiser in deze is dus de rechtspersoon zelf. Uit de statuten moet blijken welke maatstaf geldt voor de aansprakelijkheid. Daarnaast kan het zo zijn dat de aansprakelijkheid volledig is uitgesloten, zo volgt uit artikel 2:56 BW.

  Gelijke delen

  In principe zijn degenen die aansprakelijk zijn voor het tekort, aansprakelijk voor gelijke delen. Dit is alleen anders indien de statuten dat bepalen. De statuten kunnen bijvoorbeeld bepalen dat er een andere verhouding geldt.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.