• Boek 2 Artikel 15 (2:15 BW)

  Vernietigbaarheid besluit

  1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
   1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
   2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist;
   3. wegens strijd met een reglement.
  2. Tot de bepalingen als bedoeld in het vorige lid onder a, behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in artikel 14 lid 2 wordt gedoeld.
  3. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon:
   1. op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen, of
   2. op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen degene die door de voorzieningenrechter van de rechtbank is aangewezen op een daartoe gedaan verzoek van de rechtspersoon; in dat geval worden de kosten van het geding door de rechtspersoon gedragen.
  4. Indien een bestuurder in eigen naam de vordering instelt, verzoekt de rechtspersoon de voorzieningenrechter van de rechtbank iemand aan te wijzen, die terzake van het geding in de plaats van het bestuur treedt.
  5. De bevoegdheid om vernietiging van het besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
  6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van lid 1 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd; voor dit besluit gelden de zelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. De bevestiging werkt niet zolang een tevoren ingestelde vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

  Toelichting

  Dit artikel bepaalt wanneer een besluit vernietigbaar is. Een besluit kan vernietigd worden in de volgende gevallen:

  • Wegens strijd met een wettelijke of statutaire bepaling;
  • Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid; en
  • Wegens strijd met een reglement.

  Wat is het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid?

  In het geval van nietigheid van een besluit is het besluit nooit tot stand gekomen. Dit is anders bij een vernietigbaar besluit. In dat geval is het besluit geldig tot het moment dat het besluit wordt vernietigd. Daarvoor is dus actie vereist.

  Vervaltermijn voor vernietiging van een besluit

  Voor vernietiging geldt een korte vervaltermijn van 1 jaar. Anders dan het geval is bij een verjaringstermijn, kan een vervaltermijn niet worden gestuit. De termijn begint te lopen op het moment dat voldoende bekendheid is gegeven aan het besluit. Vernietiging vindt plaats door de rechtbank.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.