• Boek 2 Artikel 44 (2:44 BW)

  Besturen vereniging

  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan beperkingen en voorwaarden binden. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen, tenzij de statuten anders bepalen.
  3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
  4. De statuten kunnen bepalen dat een met name of in functie aangeduide bestuurder meer dan één stem wordt toegekend. Een bestuurder kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.
  5. De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. De statuten kunnen deze voorschriften bevatten voor het geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.
  6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.
  7. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een bezoldiging toekennen.
  8. De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene vergadering.

  Toelichting

  Het bestuur van de vereniging is belast met het besturen van de vereniging. Dit is een ruim begrip. Onder besturen valt bijvoorbeeld leiding geven, zorg dragen voor het functioneren van de organisatie van de vereniging, maar ook zorgen voor een goede taakvervulling.

  Het besturen van de vereniging is de taak van het bestuur. Bij de uitoefening van deze taak hoeft het bestuur geen aanwijzingen of bevelen op te volgen van de algemene vergadering. Besturen is een taak van het bestuur. Alleen de wet en de statuten kunnen banden leggen aan deze taak.

  Soms is het bestuur alleen bevoegd bepaalde rechtshandelingen te verrichten, indien de statuten dat bepalen. Hier kunnen de statuten dan ook voorwaarden of beperkingen aan verbinden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.