• Boek 2 Artikel 1 (2:1 BW)

  Publiekrechtelijke rechtspersonen

  1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
  2. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
  3. De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.

  Toelichting

  Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dat betekent dat een rechtspersoon verplichtingen kan aangaan en vorderingen kan hebben. Voor het vermogensrecht worden rechtspersonen gelijkgesteld met natuurlijk personen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.