• Boek 2 Artikel 1 (2:1 BW)

  Publiekrechtelijke rechtspersonen

  1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
  2. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
  3. De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.

  Toelichting


  Geen nadere toelichting.

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.