• Boek 2 Artikel 440 (2:440 BW)

  Bedrijfskosten

  1. Bij de bedrijfskosten worden afzonderlijk vermeld:
   1. de acquisitiekosten;
   2. de toe- of afneming van de overlopende acquisitiekosten;
   3. de beheerskosten, de personeelskosten en de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen, voor zover deze niet onder de acquisitiekosten, de schaden of de lasten in verband met beleggingen zijn opgenomen;
   4. de op de bedrijfskosten in mindering gebrachte provisie en winstdeling die ter zake van herverzekeringsovereenkomsten is ontvangen.
  2. Als acquisitiekosten worden aangemerkt de middellijk of onmiddellijk met het sluiten van verzekeringsovereenkomsten samenhangende kosten.
  3. Bij de opbrengsten uit beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
   1. de opbrengsten uit deelnemingen;
   2. de opbrengsten uit andere beleggingen, gesplitst naar opbrengsten uit terreinen en gebouwen en uit de overige beleggingen;
   3. de terugnemingen van de waardeverminderingen van beleggingen, voor zover niet in de herwaarderingsreserve opgenomen;
   4. de opbrengsten bij verkoop van beleggingen.
  4. Onderscheiden naar de in lid 3 onder a en b genoemde groepen worden de opbrengsten uit de verhouding met groepsmaatschappijen aangegeven.
  5. Bij de lasten in verband met beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
   1. de kosten in verband met het beheer van beleggingen, met inbegrip van de rentekosten;
   2. de waardeverminderingen van beleggingen, voor zover niet aan de herwaarderingsreserve onttrokken, alsmede de afschrijvingen op beleggingen;
   3. het verlies bij verkoop van beleggingen.
  6. Het bedrag van de winstdeling en dat van de kortingen worden in de toelichting opgenomen.