• Boek 2 Artikel 300a (2:300a BW)

  Faillissement van een stichting

  1. Ten aanzien van de taakvervulling door bestuurders vindt het bepaalde bij de artikelen 131 en 138 lid 1 en leden 3 tot en met 10 overeenkomstige toepassing.
  2. Ten aanzien van de taakvervulling door bestuurders vindt het bepaalde bij de artikelen 138 lid 2 en 139 overeenkomstige toepassing in geval van:
   1. een stichting die aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen; of
   2. een stichting die bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijk of gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in titel 9.
  3. Ten aanzien van de taakvervulling door commissarissen vindt overeenkomstige toepassing:
   1. het bepaalde in lid 1 en lid 2, met dien verstande dat in lid 2 voor artikel 139 moet worden gelezen artikel 150; en
   2. het bepaalde in artikel 9.