• Boek 2 Artikel 24a (2:24a BW)

  Dochtermaatschappij

  1. Dochtermaatschappij van een rechtspersoon is:
   1. een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
   2. een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
  2. Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.
  3. Voor de toepassing van lid 1 worden aan aandelen verbonden rechten niet toegerekend aan degene die de aandelen voor rekening van anderen houdt. Aan aandelen verbonden rechten worden toegerekend aan degene voor wiens rekening de aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend dan wel zich de aandelen te verschaffen.
  4. Voor de toepassing van lid 1 worden stemrechten, verbonden aan verpande aandelen, toegerekend aan de pandhouder, indien hij mag bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend. Zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die de pandhouder heeft verstrekt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden de stemrechten hem slechts toegerekend, indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend.

  Toelichting

  Wat is een dochtermaatschappij?

  Een dochtermaatschappij is een rechtspersoon waarin een andere rechtspersoon de meerderheid van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze rechtspersoon wordt dan de moederonderneming genoemd. Er is ook sprake van een dochtermaatschappij als de moederonderneming de bevoegdheid heeft om de meerderheid van de bestuurders of de commissarissen te benoemen of ontslaan. Verder is ook een dochter een vennootschap waarin een rechtspersoon als vennoot volledig aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.