• Boek 2 Artikel 7 (2:7 BW)

  Doeloverschrijding

  Een door een rechtspersoon verrichte rechtshandeling is vernietigbaar, indien daardoor het doel werd overschreden en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten; slechts de rechtspersoon kan een beroep op deze grond tot vernietiging doen.

  Toelichting

  In artikel 2:7 BW wordt het vernietigen van doeloverschrijdende handelingen geregeld. In de statuten van een rechtspersoon wordt opgenomen wat het doel is van de rechtspersoon. Dit wordt de doelomschrijving genoemd. Het kan gebeuren dat de bestuurders van een rechtspersoon handelen buiten de grenzen van de doelomschrijving. In dat geval is er sprake van doeloverschrijding. In beginsel is de handeling geldig. Pas als een rechtspersoon een beroep doet op de vernietigbaarheid, dan verliest deze handeling zijn kracht.

  Het doel van een rechtspersoon wordt in de statuten omschreven. Dit is verplicht, behalve voor de (informele) vereniging. De rechtspersoon kan in grote mate zelf bepalen waar de doelen uit bestaan. Hier zitten wel beperkingen aan. Een vereniging mag bijvoorbeeld niet het doel hebben winst te maken om die vervolgens onder de leden te verdelen.

  Als het belang van de rechtspersoon met de handeling is gediend, dan wordt er niet snel gesproken van doeloverschrijding. Dit betekent niet dat als een handeling het belang van de rechtspersoon schaadt, er automatisch sprake is van doeloverschrijding. Bij de vraag of er sprake is van doeloverschrijding zijn alle omstandigheden van het geval relevant.

  Als een rechtspersoon een geslaagd beroep wil doen op doeloverschrijding, zijn er twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ten eerste moet er sprake zijn van doeloverschrijding. Het doel van de rechtspersoon moet dus zijn overschreden. Ten tweede moet de wederpartij weten dat het doel werd overschreden. Of in ieder geval zonder eigen onderzoek dit kon weten. De wederpartij moest dit ten tijde van het verrichten van de handeling in ieder geval weten. De rechtspersoon moet bewijzen dat er aan deze twee voorwaarden is voldaan.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.