• Boek 2 Artikel 39 (2:39 BW)

  Afgevaardigden

  1. De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. De wijze van verkiezing en het aantal van de afgevaardigden worden door de statuten geregeld; elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen. De leden 4 en 5 van artikel 37 zijn bij de verkiezing van overeenkomstige toepassing. Artikel 38 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op personen die deel uitmaken van andere organen der vereniging en die geen afgevaardigde zijn.
  2. De statuten kunnen bepalen dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering aan een referendum zullen worden onderworpen. De statuten regelen de gevallen waarin, de tijd waarbinnen, en de wijze waarop het referendum zal worden gehouden. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit geschorst.

  Toelichting

  Een algemene vergadering die bestaat uit afgevaardigden wordt normaal gesproken ledenraad genoemd. Als een vereniging een ledenraad kent, is dit de algemene vergadering van de vereniging.

  De afgevaardigden zijn zelf leden en diegenen die de leden kunnen representeren tijdens het uitoefenen van hun zeggenschapsrechten. In principe heeft iedere afgevaardigde in de ledenraad minimaal één stem, tenzij de statuten anders bepalen. Die kunnen bijvoorbeeld bepalen dat de afgevaardigden niet zelf kunnen bepalen wat ze stemmen, maar dat ze zich moeten houden aan het mandaat van de groep die zij vertegenwoordigen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.