• Boek 2 Artikel 377 (2:377 BW)

  Winst- en verliesrekening

  1. Op de winst- en verliesrekening worden afzonderlijk opgenomen:
   1. de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening, de belastingen daarover en het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen;
   2. de overige belastingen;
   3. het resultaat na belastingen.
  2. De baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening worden hetzij overeenkomstig lid 3, hetzij overeenkomstig lid 4 gesplitst.
  3. Afzonderlijk worden opgenomen:
   1. de netto-omzet;
   2. de toe- of afneming van de voorraad gereed produkt en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatum;
   3. de geactiveerde produktie ten behoeve van het eigen bedrijf;
   4. de overige bedrijfsopbrengsten;
   5. de lonen;
   6. de sociale lasten met afzonderlijke vermelding van de pensioenlasten;
   7. de kosten van grond- en hulpstoffen en de overige externe kosten;
   8. de afschrijvingen en de waardeverminderingen ten laste van de immateriële en de materiële vaste activa, gesplitst naar die groepen activa;
   9. waardeverminderingen van vlottende activa, voor zover zij de bij de rechtspersoon gebruikelijke waardeverminderingen overtreffen;
   10. de overige bedrijfskosten;
   11. het resultaat uit deelnemingen;
   12. opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren;
   13. de overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
   14. de wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren;
   15. de rentelasten en soortgelijke kosten.
  4. Afzonderlijk worden opgenomen:
   1. de netto-omzet;
   2. de kostprijs van de omzet, met uitzondering van de daarin opgenomen rentelasten, doch met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen;
   3. het bruto-omzetresultaat als saldo van de posten a en b;
   4. de verkoopkosten, met inbegrip van de afschrijvingen en buitengewone waardeverminderingen;
   5. de algemene beheerskosten, met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen;
   6. de overige bedrijfsopbrengsten;
   7. het resultaat uit deelnemingen;
   8. opbrengsten uit andere effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren;
   9. de overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
   10. de wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren;
   11. de rentelasten en soortgelijke kosten.
  5. Bij de posten k-o van lid 3 en de posten g-k van lid 4 worden afzonderlijk vermeld de baten en lasten uit de verhouding met groepsmaatschappijen.
  6. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
  7. Baten en lasten welke aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, worden naar aard en omvang toegelicht.
  8. Vermeld wordt het bedrag en de aard van de posten van baten en lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen.