• Boek 2 Artikel 438 (2:438 BW)

  Gegevens op de technische rekeningen

  1. Afzonderlijk worden op de technische rekeningen, onder aftrek van herverzekeringsbaten en -lasten, opgenomen:
   1. de verdiende premies;
   2. de opbrengsten uit beleggingen;
   3. de niet-gerealiseerde opbrengsten van beleggingen;
   4. de overige baten;
   5. de schaden of uitkeringen;
   6. de toe- of afneming van de technische voorzieningen die niet onder andere posten moeten worden vermeld;
   7. de toe- of afneming van de technische voorziening voor winstdeling en kortingen;
   8. de bedrijfskosten;
   9. de lasten in verband met beleggingen;
   10. het niet-gerealiseerde verlies van beleggingen, op de wijze, bedoeld in lid 4;
   11. de overige lasten;
   12. de aan de niet-technische rekening toe te rekenen opbrengsten uit beleggingen.
  2. Tenzij aan het schadeverzekeringsbedrijf beleggingen rechtstreeks kunnen worden toegewezen, worden in de technische rekening schadeverzekering de posten b en c van lid 1 vervangen door een post die de aan het schadeverzekeringsbedrijf toegerekende opbrengsten van beleggingen omvat, en vervallen de posten i, j en l van lid 1. Post m wordt slechts in de technische rekening schadeverzekering opgenomen.
  3. Bij de toerekening van opbrengsten van beleggingen van het ene deel van de winst- en verliesrekening aan het andere, worden de reden en de grondslag vermeld.
  4. Waardestijgingen van beleggingen die op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd, mogen in de winst- en verliesrekening in aanmerking worden genomen onder post c van lid 1 of, indien de uitzondering van het tweede lid zich niet voordoet dan wel artikel 445 lid 3 wordt toegepast, in de niet-technische rekening. Indien de eerste volzin toepassing vindt, worden de waardeverminderingen van deze beleggingen niet als een last in verband met beleggingen overeenkomstig artikel 440 lid 5 onder b verantwoord, maar opgenomen onder post j van lid 1. Waardestijgingen en waardeverminderingen van de beleggingen, bedoeld in artikel 429 lid 1, onder c, moeten in de winst- en verliesrekening in aanmerking worden genomen op de wijze als in de eerste twee volzinnen aangegeven.
  5. Tenzij toepassing is gegeven aan de eerste zin van lid 4, worden in het boekjaar gerealiseerde waardestijgingen van beleggingen die op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening in aanmerking genomen onder post b van lid 1.