• Boek 2 Artikel 433 (2:433 BW)

  Overige activa

  1. Onder de overige activa worden afzonderlijk opgenomen:
   1. materiële activa als bedoeld in artikel 366 lid 1 die niet onder de post terreinen en gebouwen moeten worden opgenomen, alsmede voorraden als bedoeld in artikel 369;
   2. liquide middelen, als bedoeld in artikel 372 lid 1;
   3. andere activa.
  2. Tenzij de post andere activa van ondergeschikte betekenis is op het geheel van de overige activa, wordt zij naar aard en omvang toegelicht.