• Boek 2 Artikel 14 (2:14 BW)

  Nietigheid besluit

  1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.
  2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
  3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

  Toelichting

  Als een besluit in strijd is met de wet of de statuten, dan is een dergelijke besluit nietig. Dat betekent dat een besluit wordt geacht nooit te zijn genomen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.