• Boek 2 Artikel 204 (2:204 BW)

  Bezwarende rechtshandelingen

  1. Rechtshandelingen:
   1. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd,
   2. strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,
   3. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld,
  2. Na de oprichting kunnen de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.