• Boek 2 Artikel 20 (2:20 BW)

  Werkzaamheid in strijd met de openbare orde

  1. Een rechtspersoon waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden.
  2. In ieder geval in strijd met de openbare orde is het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot een bedreiging van de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde of tot de ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag.
  3. In strijd met de openbare orde wordt vermoed te zijn het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot aantasting van de menselijke waardigheid, geweld of het aanzetten tot haat of discriminatie.
  4. Een rechtspersoon vermeld in de lijst, bedoeld in artikel 2, derde lid, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344), in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 (PbEG L 139) of is vermeld en met een ster aangemerkt in de Bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2001/931 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344) is van rechtswege verboden en niet bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen.
  5. Bij de verbodenverklaring kan de rechter de betrokken rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken in het belang van de openbare orde bevelen om bepaalde maatregelen te nemen of gedragingen na te laten, uiterlijk totdat over de verboden verklaring onherroepelijk is beslist.
  6. De verbodenverklaring en de daarbij gegeven bevelen zijn uitvoerbaar bij voorraad. Het instellen van een rechtsmiddel schorst de werking niet.

  Toelichting

  Artikel 2:20 BW wil een mogelijkheid bieden om op te treden tegen rechtspersonen die functioneren in strijd met de openbare orde of wie dat kan gaan doen.

  Werkzaamheden

  Een rechtspersoon die namelijk werkzaamheden verricht die in stijd zijn met de openbare orde, wordt door het Openbaar Ministerie verboden. Als het doel van de rechtspersoon in strijd is met de openbare orde, dan wordt deze rechtspersoon niet verboden verklaard. Deze rechtspersoon wordt dan ontbonden.

  Als we het hebben over een werkzaamheid, dan moet er sprake zijn van enige duurzaamheid. De handeling moet niet maar één enkele keer worden verricht, maar moet structureel plaatsvinden. Dan kan je spreken van een werkzaamheid. Als de werkzaamheden in strijd zijn met de openbare orde, dan verzoekt het Openbaar Ministerie eerst tot een verboden verklaring. De rechtspersoon wordt daarna ontbonden. De verklaring dat de rechtspersoon verboden is van belang voor artikel 140 Sr. Het is namelijk strafbaar om deel te nemen aan dit soort werkzaamheden of om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.

  Doel

  Met het doel van een rechtspersoon bedoelen we het doel dat wordt gegeven in de Als het doel van de rechtspersoon alleen in strijd is met de openbare orde, dan wordt de rechtspersoon niet verboden verklaard. Er is dan ook geen artikel dat dit strafbaar stelt, zoals in artikel 140 Sr wel gebeurd. De rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde wordt alleen ontbonden. De rechter kan er ook voor kiezen om de rechtspersoon eerst de mogelijkheid te geven het doel te herstellen en/of te wijzigen. De rechter kan de rechtspersoon dan een termijn geven waarin dat moet gebeuren. Het doel van de rechtspersoon mag dan niet meer in strijd zijn met de openbare orde en wordt dan ook niet ontbonden.

  In strijd met de openbare orde

  Het moet dus gaan om werkzaamheden of een doel dat in strijd is met de openbare orde. Het is dus de vraag wanneer daar sprake van is. Er is sprake van een strijd met de openbare orde, als de grondslagen van de rechtsstaat in het geding zijn. Dus wanneer die in gevaar komen. Gedrag dat maatschappelijk gezien niet gewenst wordt is niet voldoende. Een rechtspersoon mag dan nog niet verboden verklaard worden. Er moet sprake zijn van een ernstige en ook echt daadwerkelijke aantasting van rechtsbeginselen, waardoor de samenleving ontwricht zou kunnen raken.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.