• Boek 2 Artikel 365 (2:365 BW)

  Immateriële vaste activa

  1. Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
   1. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
   2. kosten van ontwikkeling;
   3. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
   4. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
   5. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
  2. Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.