• Boek 2 Artikel 89a (2:89a BW)

  In pand nemen eigen aandelen of certificaten

  1. De naamloze vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
   1. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn,
   2. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en
   3. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
  2. Dit artikel is niet van toepassing op aandelen en certificaten daarvan die een financiële onderneming die in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen ingevolge de Wet op het financieel toezicht, in de gewone uitoefening van haar bedrijf in pand neemt. Deze aandelen en certificaten blijven buiten beschouwing bij de toepassing van de artikelen 98 lid 2 onder b en 98a lid 3.