• Boek 2 Artikel 80a (2:80a BW)

  Storting in geld

  1. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
  2. Voor of bij de oprichting kan storting in vreemd geld slechts geschieden indien de akte van oprichting vermeldt dat storting in vreemd geld is toegestaan; na de oprichting kan dit slechts geschieden met toestemming van de naamloze vennootschap. Storting in een valuta die een eenheid is van de euro krachtens artikel 109L, vierde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt niet beschouwd als storting in vreemd geld.
  3. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting dan wel, indien vroeger dan een maand voor de oprichting is gestort, op de dag van de oprichting of, na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten onverwijld na de uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvoor een vergunning is verleend in een andere lidstaat of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

  Toelichting

  Aandeelhouders hebben een stortingsverplichting jegens de vennootschap. Dat betekent dat zij geld op hun aandelen moeten storten. Op basis van artikel 2:80a BW geldt dat aan deze stortingsverplichting in beginsel moet worden voldaan door betaling met Nederlands geld. Daarnaast moet dit geld ook echt beschikbaar zijn voor de vennootschap. Het niet kan pas op een later moment aan de vennootschap beschikbaar worden gesteld.

  Anders dan Nederlands geld

  Ook kan de mogelijkheid bestaan dat iemand met vreemd geld betaald. Dus anders dan Nederlands geld. Dit kan alleen als de akte van oprichting zo’n soort storting toestaat. Als de storting na oprichting plaatsvindt, dan moet de vennootschap hiermee toestemmen. Ook dan kan betaald worden met vreemd geld.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.