• Boek 2 Artikel 86 (2:86 BW)

  Uitgifte aandelen op naam

  1. Voor de uitgifte en levering van aandeel op naam, niet zijnde een aandeel als bedoeld in artikel 86c, of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Geen afzonderlijke akte is vereist voor de uitgifte van aandelen die bij de oprichting worden geplaatst.
  2. Akten van uitgifte of levering moeten vermelden:
   1. de titel van de rechtshandeling en op welke wijze het aandeel of het beperkt recht daarop is verkregen;
   2. naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en adres van de natuurlijke personen die bij de rechtshandeling partij zijn;
   3. rechtsvorm, naam, woonplaats en adres van de rechtspersonen die bij de rechtshandeling partij zijn;
   4. het aantal en de soort aandelen waarop de rechtshandeling betrekking heeft, alsmede
   5. naam, woonplaats en adres van de vennootschap op welker aandelen de rechtshandeling betrekking heeft.

  Toelichting

  Als er bij de NV aandelen op naam worden uitgegeven en geleverd, dient hiertoe een notariële akte te worden opgemaakt. Dit moet ook gebeuren bij het vestigen van beperkte rechten daarop. Als er geen notariële akte wordt opgemaakt, vindt er geen levering of uitgifte plaats. Dit leidt tot een leveringsgebrek, waardoor een aandeelhouder bijvoorbeeld nooit aandeelhouder is geworden. Ook voor de besluitvorming binnen de algemene vergadering kan dit nadelige consequenties hebben.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.