• Boek 2 Artikel 8 (2:8 BW)

  Redelijkheid en billijkheid

  1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Toelichting

  In artikel 2:8 BW gaat het om de organisatie van rechtssubjecten. De rechtspersoon is namelijk een organisatie van rechtssubjecten. Het gaat hier om de organisatie van de personen die behoren tot de rechtspersoon, maar ook om de rechtspersoon zelf. Zij moeten zich jegens elkaar gedragen zoals de redelijkheid en billijkheid dat van ze vereist.

  Personen die betrokken zijn bij de rechtspersoon moeten bij de uitoefening van hun bevoegdheden, maar ook in het algemeen, bij alle gedragingen met betrekking tot de rechtspersoon zich laten leiden door de belangen van de overige personen die bij de rechtspersoon betrokken zijn. Wel alleen voor zover die belangen gerechtvaardigd zijn. Hier wordt geen concrete invulling gegeven aan de redelijkheid en billijkheid. Ook hier spelen alle omstandigheden van het geval een rol.

  Tussen de betrokken personen van de rechtspersoon speelt het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat iedereen die zich in dezelfde omstandigheden bevindt, gelijk moet worden behandeld door de rechtspersoon.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.