• Boek 2 Artikel 181 (2:181 BW)

  Lid na omzetting vennootschap

  1. Wanneer de vennootschap zich krachtens artikel 18 omzet in een vereniging, coöperatie, of onderlinge waarborgmaatschappij, wordt iedere aandeelhouder lid, tenzij hij de schadeloosstelling heeft gevraagd als bedoeld in het tweede lid.
  2. Na een besluit tot omzetting in een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kan iedere aandeelhouder, daaronder mede begrepen iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, die niet met het besluit tot omzetting heeft ingestemd, de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.
  3. Wanneer de vennootschap zich omzet in een naamloze vennootschap kan iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, die niet met het besluit tot omzetting heeft ingestemd, bij de vennootschap een verzoek tot schadeloosstelling indienen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering. De aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, vervallen op het moment waarop de omzetting van kracht wordt.
  4. Het voorstel tot omzetting vermeldt het bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in het tweede en derde lid, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De deskundigen brengen over de waardebepaling schriftelijk bericht uit, dat met de oproeping tot de vergadering waarop over de omzetting wordt beslist, wordt meegezonden. Indien tussen partijen op grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen of de vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met inachtneming daarvan. De benoeming van deskundigen kan achterwege blijven, indien de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf bevatten aan de hand waarvan de schadeloosstelling zonder meer kan worden vastgesteld.
  5. Artikel 231 lid 4 is niet van toepassing ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging in het kader van een omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm.
  6. Wanneer een rechterlijke machtiging is vereist voor de omzetting als bedoeld in artikel 18 leden 4 en 5, wordt die tevens geweigerd indien de belangen van houders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen in de vennootschap onvoldoende zijn ontzien.

  Toelichting

  Een BV kan worden omgezet in een andere rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een vereniging. Als de BV wordt omgezet, worden de aandeelhouders lid van de nieuwe rechtsvorm. Dit is alleen anders indien er wordt gevraagd om een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling geldt voor het verlies van zijn aandelen. Indien de aandeelhouder heeft gevraagd om een schadeloosstelling voor het verlies van zijn aandelen, wordt deze geen lid van de nieuwe rechtsvorm na omzetting. Een aandeelhouder kan hierom vragen indien hij niet voor omzetting heeft gestemd.

  Door de schadeloosstelling wordt er een bedrag vastgesteld. Dit bedrag wordt door onafhankelijke deskundigen vastgesteld. Deze deskundigen worden zonder tussenkomst van de rechter aangewezen. De aandeelhouder dient voordat hij uit de BV treedt, de gevolgen van dit besluit te kunnen overzien. Daarom moeten de onafhankelijke deskundigen schriftelijk hun bevindingen overleggen. Dit wordt meegezonden met de uitnodiging voor de vergadering waar over het besluit tot omzetting wordt beslist. Op deze manier kan de aandeelhouder van te voren zien wat de gevolgen van zijn uittreding zijn.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.