• Boek 2 Artikel 441 (2:441 BW)

  Overzicht door verzekeringsmaatschappij

  1. Artikel 380 is niet van toepassing.
  2. Een verzekeringsmaatschappij die het schadeverzekerings- of schadeherverzekeringsbedrijf uitoefent, vermeldt in een overzicht de volgende gegevens, waarin het herverzekeringsdeel is begrepen:
   1. de geboekte premies;
   2. de verdiende premies;
   3. de schaden;
   4. de bedrijfskosten; en
   5. de som van de herverzekeringsbaten- en lasten.
  3. Deze gegevens worden gesplitst naar schadeverzekering en herverzekering, indien ten minste een tiende deel van de geboekte premies uit herverzekeringsovereenkomsten afkomstig is.
  4. De gegevens met betrekking tot schadeverzekering worden onderscheiden naar de volgende groepen:
   1. ongevallen en ziekte;
   2. wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen;
   3. motorrijtuigen overig;
   4. zee-, transport- en luchtvaartverzekering;
   5. brand en andere schade aan zaken;
   6. algemene aansprakelijkheid, met uitzondering van de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen en van de aansprakelijkheid voor zee, transport en luchtvaart;
   7. krediet en borgtocht;
   8. rechtsbijstand;
   9. hulpverlening; en
   10. diverse geldelijke verliezen,
  5. Een verzekeringsmaatschappij die het levensverzekerings- of levensherverzekeringsbedrijf uitoefent, vermeldt in een overzicht de geboekte premies, met inbegrip van het herverzekeringsdeel, en het saldo van de herverzekeringsbaten en -lasten. De geboekte premies worden gesplitst naar levensverzekering en herverzekering, indien ten minste een tiende deel van de geboekte premies uit herverzekeringsovereenkomsten afkomstig is.
  6. De geboekte premies levensverzekering worden onderscheiden naar:
   1. premies uit collectieve verzekeringsovereenkomsten en die uit individuele overeenkomsten;
   2. koopsommen en weerkerende betalingen; en
   3. premies van overeenkomsten waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt, van overeenkomsten met en van overeenkomsten zonder winstdeling;
  7. Vermeld wordt het bedrag van de premies, met inbegrip van het herverzekeringsdeel, die zijn geboekt op verzekeringsovereenkomsten gesloten vanuit:
   1. Nederland;
   2. het overige grondgebied van de Europese Gemeenschappen; en
   3. de landen daarbuiten,
  8. Opgegeven wordt het bedrag van de betaalde en verschuldigde provisies, ongeacht de aard van de provisie.
  9. In de toelichting wordt vermeld:
   1. het bedrag van de solvabiliteit waarover de verzekeringsmaatschappij tenminste moet beschikken;
   2. het bedrag van de solvabiliteit dat het bestuur van de verzekeringsmaatschappij noodzakelijk acht;
   3. het bedrag van de aanwezige solvabiliteit.
  10. Verzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, vermelden in de toelichting de op basis van artikel 3:73c van die wet vastgestelde toelichtingen op de solvabiliteit en financiële positie.