• Boek 2 Artikel 334e (2:334e BW)

  Leden en aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon

  1. De leden of aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon worden door de splitsing lid of aandeelhouder van alle verkrijgende rechtspersonen.
  2. Geen aandelen in het kapitaal van een verkrijgende vennootschap worden verkregen voor aandelen in het kapitaal van een splitsende vennootschap die door of voor rekening van die verkrijgende vennootschap of door of voor rekening van de splitsende vennootschap worden gehouden.
  3. Lid 1 geldt voorts niet voor zover:
   1. de verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing opgerichte naamloze of besloten vennootschappen zijn en de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing alle aandelen verkrijgt;
   2. ten aanzien van verkrijgende vennootschappen artikel 334cc of artikel 334ii wordt toegepast;
   3. krachtens de ruilverhouding van de aandelen zelfs geen recht bestaat op een enkel aandeel;
   4. artikel 334ee1 van toepassing is.