• Boek 2 Artikel 37 (2:37 BW)

  Bestuur vereniging

  1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd, De statuten kunnen echter bepalen dat bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd.
  2. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. De statuten kunnen de wijze van benoeming echter ook anders regelen, mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan de stemming over de benoeming der bestuurders kan deelnemen.
  3. De statuten kunnen bepalen, dat een of meer der bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd.
  4. Is in de statuten bepaald dat een bestuurder in een vergadering uit een bindende voordracht moet worden benoemd, dan kan aan die voordracht het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering. In de statuten kan worden bepaald dat op deze vergadering ten minste een bepaald aantal stemmen moet kunnen worden uitgebracht; dit aantal mag niet hoger worden gesteld dan twee derden van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
  5. Indien ingevolge de statuten een bestuurslid door leden of afdelingen buiten een vergadering wordt benoemd, dan moet aan de leden gelegenheid worden geboden kandidaten te stellen. De statuten kunnen bepalen dat dit recht slechts aan een aantal leden gezamenlijk toekomt, mits hun aantal niet hoger wordt gesteld dan een vijfde van het aantal leden dat aan de verkiezing kan deelnemen. De statuten kunnen voorts bepalen dat aldus gestelde kandidaten slechts zijn benoemd, indien zij ten minste een bepaald aantal stemmen op zich hebben verenigd, mits dit aantal niet groter is dan twee derden van het aantal der uitgebrachte stemmen.
  6. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de vereniging en bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken.
  7. Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

  Toelichting

  Dit artikel ziet op de benoeming, schoring en ontslag van bestuurders. De algemene vergadering verkrijgt belangrijke bevoegdheden op grond van artikel 2:37 BW.

  Hoofdregels

  In artikel 2:37 BW worden bepaalde hoofdregels gegeven.

  1. Ten minste de helft van de bestuurders wordt benoemd door de algemene vergadering.
  2. Alle leden nemen deel aan de stemming over de benoeming van de bestuurders.
  3. Als iemand een bindende voordracht heeft gedaan aan de algemene vergadering, is die nog steeds te doorbreken.
  4. Als een bestuurder is benoemd door een bepaald orgaan, kan dat orgaan die bestuurder op elk moment schorsen of ontslaan.
  5. Leden kunnen zich ook buiten vergadering kandidaat stellen.

  De bestuurders

  De statuten kunnen bepaalde kwaliteitseisen stellen aan een bestuurder. In beginsel kan een bestuurder zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon, maar hier kunnen de statuten dus van afwijken. Ook kunnen ze bijvoorbeeld de eis stellen dat iemand een bepaald beroep moet hebben als hij bestuurder wilt worden. In eerste instantie wordt een bestuurder gekozen uit de leden van de vereniging. Maar ook dit kunnen de statuten anders regelen.

  Algemene vergadering

  Op grond van lid 1 is het in principe de algemene vergadering die de bestuurders benoemt. Dit kan ook een ander orgaan zijn of op een andere manier gaan. Een voorwaarde hiervoor wel is dat alle leden dan moeten kunnen meestemmen over de benoeming van het bestuur.

  Einde bestuurslidmaatschap

  Een bestuurslidmaatschap eindigt ook op een gegeven moment. Er zijn verschillende momenten aan te wijzen wanneer het bestuurslidmaatschap eindigt. De hoofdregel is dat het orgaan dat het bestuur heeft aangenomen, dus heeft benoemd, deze ook weer kan ontslaan of schorsen. De statuten kunnen ook een tijdstip bepalen wanneer een bestuurslidmaatschap eindigt, bijvoorbeeld na verloop van een bepaalde periode.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.