• Boek 2 Artikel 334y (2:334y BW)

  Inhoud voorstel tot splitsing

  1. Het voorstel tot splitsing vermeldt naast de in artikel 334f genoemde gegevens:
   1. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de betalingen krachtens de ruilverhouding;
   2. met ingang van welk tijdstip en in welke mate de aandeelhouders van de splitsende vennootschap zullen delen in de winst van de verkrijgende vennootschappen;
   3. hoeveel aandelen eventueel zullen worden ingetrokken met toepassing van artikel 334x lid 3;
   4. de gevolgen van de splitsing voor houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen;
   5. de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 334ee1;
   6. het totaal bedrag waarvoor ten hoogste met toepassing van artikel 334ee1 schadeloosstelling kan worden verzocht.