• Boek 2 Artikel 26 (2:26 BW)

  De vereniging

  1. De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel, anders dan een dat is omschreven in artikel 53 lid 1 of lid 2.
  2. Een vereniging wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht.
  3. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

  Toelichting

  De vereniging

  Een vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel. Winsten mogen door een vereniging enkel voor dat doel worden aangewend. De vereniging mag de winst niet aan leden uitkeren.

  Formele vereniging

  Als een vereniging wordt opgericht bij notariële akte is sprake van een formele vereniging. Dit wordt ook wel de ‘normale’ vereniging genoemd. Er is ook sprake van een formele vereniging als de statuten later in een notariële akte worden opgenomen.

  Formele vereniging hebben volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging dezelfde rechten hebben en verplichtingen kan aangaan als natuurlijke personen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van onroerende goederen, het sluiten van overeenkomst en het afsluiten van leningen. Formele vereniging kunnen zelfs erfgenaam zijn.

  Naast de akte moet de vereniging ingeschreven worden in het Handelsregister. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de handelingen die zij namens de vereniging verrichten totdat de vereniging is ingeschreven.

  Informele vereniging

  Een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht, wordt een informele vereniging genoemd. Een informele vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid. Informele verenigingen kunnen bijvoorbeeld geen registergoederen verkrijgen of erfgenaam zijn.

  De bestuurders van een informele vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Dat betekent dat zij (ook) privé voor schulden van de vereniging kunnen worden aangesproken.

  Statuten

  In de statuten van een vereniging moet ten minste het doel, de naam en de zetel van de betrokken vereniging worden vermeld.  Ook moeten de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering (ALV) en de wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen worden opgenomen.

  Het beleid

  De ALV vormt het belangrijkste orgaan van een vereniging. De ALV bepaalt het te voeren beleid. Het bestuur voert het door de ALV uitgestippelde beleid uit. De vereniging heeft daarmee een sterk democratisch karakter.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.