• Boek 2 Artikel 368 (2:368 BW)

  Sluitend overzicht

  1. Het verloop van elk der posten, behorende tot de vaste activa, gedurende het boekjaar wordt in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken:
   1. de boekwaarde aan het begin van het boekjaar;
   2. de som van de waarden waartegen de in het boekjaar verkregen activa zijn te boek gesteld, en de som van de boekwaarden der activa waarover de rechtspersoon aan het einde van het boekjaar niet meer beschikt;
   3. de herwaarderingen over het boekjaar overeenkomstig artikel 390 lid 1;
   4. de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de terugneming daarvan over het boekjaar;
   5. de boekwaarde aan het einde van het boekjaar.
  2. Voorts worden voor elk der posten behorende tot de vaste activa opgegeven:
   1. de som der herwaarderingen die betrekking hebben op de activa welke op de balansdatum aanwezig zijn;
   2. de som der afschrijvingen en waardeverminderingen op de balansdatum.