• Boek 2 Artikel 370 (2:370 BW)

  Vorderingen

  1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:
   1. vorderingen op handelsdebiteuren;
   2. vorderingen op groepsmaatschappijen;
   3. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
   4. opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal;
   5. overige vorderingen, met uitzondering van die waarop de artikelen 371 en 372 van toepassing zijn, en met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.
  2. Bij elk van de in lid 1 vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.