Titel 3 – Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

Toelichting Jurisprudentie

Ontbreken commissarissen

Ontbreken alle commissarissen, dan kunnen de ondernemingsraad en het bestuur personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen aan de ledenvergadering. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad en het bestuur tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling zal zijn. De benoeming is van kracht, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Voorwaarden commissaris

Commissaris kunnen niet zijn: personen in dienst van de rechtspersoon; personen in dienst van een afhankelijke maatschappij; bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen. De statuten mogen voor ten hoogste twee derden van het aantal… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Aftreden, ontslag en schorsing

Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest. De termijn kan bij de statuten worden verlengd tot de dag van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van de vier jaren of na de dag waarop dit artikel voor de rechtspersoon is gaan gelden. De ondernemingskamer van het… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Goedkeuring van de raad van commissarissen

Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: uitgifte van schuldbrieven ten laste van de rechtspersoon; uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de rechtspersoon volledig aansprakelijke vennoot is; het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Verboden aanduiding

Het is aan een persoon die geen coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is, verboden zaken te doen met gebruik van de aanduiding “coöperatief”, “onderling” of “wederkerig”. Ingeval van overtreding van dit verbod kan iedere coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij vorderen, dat de overtreder zich op straffe van een door de rechter te bepalen dwangsom onthoudt het… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Afhankelijke maatschappij

In deze afdeling wordt onder een afhankelijke maatschappij verstaan: een rechtspersoon waaraan de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Opgave jaarrekening

Een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij moet, indien lid 2 op haar van toepassing is, binnen twee maanden na de vaststelling van haar jaarrekening door de algemene vergadering, aan het handelsregister opgeven dat zij voldoet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden. Totdat artikel 63c lid 3 toepassing heeft gevonden, vermeldt het bestuur in elk volgend… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Doorhaling

De artikelen 63f tot en met 63j zijn van toepassing op een rechtspersoon waaromtrent een in artikel 63b bedoelde opgaaf gedurende drie jaren onafgebroken is ingeschreven. Deze termijn wordt geacht niet te zijn onderbroken, indien een doorhaling van de opgaaf, welke tijdens die termijn ten onrechte heeft plaatsgevonden, ongedaan is gemaakt. De doorhaling van de… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Beheer en financiering afhankelijke maatschappijen

De artikelen 63f tot en met 63j gelden niet voor een rechtspersoon wier werkzaamheid zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer en de financiering van afhankelijke maatschappijen en van haar en hun deelnemingen in andere rechtspersonen, mits de werknemers van de Nederlandse afhankelijke maatschappijen vertegenwoordigd zijn in een ondernemingsraad die de bevoegdheden heeft,… lees meer »