• Boek 2 Artikel 69 (2:69 BW)

  Inschrijving Handelsregister; aansprakelijkheid

  1. De bestuurders zijn verplicht de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte van oprichting en van de daaraan ingevolge de artikelen 93a, 94 en 94a gehechte stukken, alsmede een afschrift van stukken die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 94a lid 4, laatste zin, neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Tegelijkertijd moeten zij opgave doen van het totaal van de vastgestelde en geraamde kosten die met de oprichting verband houden en ten laste van de vennootschap komen.
  2. De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat:
   1. de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied,
   2. het gestorte deel van het kapitaal ten minste het bij de oprichting voorgeschreven minimumkapitaal bedraagt, en
   3. op het bij de oprichting geplaatste kapitaal ten minste een vierde van het nominale bedrag is gestort.
  3. De aansprakelijkheid als bedoeld in lid 2, onderdelen b en c, geldt niet, indien toepassing is gegeven aan artikel 94a lid 4, laatste zin, en onverwijld na het afleggen van de accountantsverklaring namens de vennootschap de stortingen zijn opgevraagd die noodzakelijk zijn om te voldoen aan artikel 67 lid 3 en artikel 80 lid 1.

  Toelichting


  Het bestuur van de NV is verplicht om de rechtspersoon in te schrijven in het handelsregister. Dit wordt ook geregeld in de Handelsregisterwet. Als je niet voldoet aan de vereisten die hierin worden genoemd, dan ben je strafbaar.

  Nederlegging

  De NV is ook verplicht om bepaalde stukken neer te leggen bij het handelsregister. Er moet sowieso een authentiek afschrift van de akte van oprichting worden neergelegd. Daarnaast zijn de overige stukken ook verplicht.

  1. Een bankverklaring;
  2. Een verklaring inzake bezwarende overeenkomsten;
  3. Een beschrijving inclusief een afschrift hiervan;
  4. Een deskundige verklaring; en
  5. Een accountantsverklaring.

  De kosten die zijn gemaakt bij de oprichting van de NV en de kosten die ten laste komen van de vennootschap moeten ook worden opgegeven.

  Belang van de inschrijving

  De inschrijving is met name van belang als het gaat om de aansprakelijkheid van bestuurders. De bestuurders zijn namelijk voordat de NV is ingeschreven en bovenstaande stukken zijn neergelegd hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling verricht door de NV.

  Het gaat hier niet om de aansprakelijkheid die bestuurders hebben als een derde eventueel schade heeft geleden. Het gaat om een aansprakelijkheid die nog veel verder gaat. Namelijk voor de nakoming van de rechtshandelingen die verbonden zijn aan de vennootschap. Elke bestuurder is dan hoofdelijk aansprakelijk.

  Stortingsplicht

  Bovenstaande aansprakelijkheid geldt ook als er niet is voldaan de minimumstorting. Het minimumkapitaal moet zijn gestort en ten minste een vierde deel van het geplaatste kapitaal moet bij oprichting zijn gestort. Als dat niet is gebeurd, dan zijn de bestuurders ook hoofdelijk aansprakelijk.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.